Menu
Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť v ZPS poskytuje praktický lekár pre dospelých na základe „Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Do zariadenia prichádza aj psychiater a kožný lekár.  Blízka poliklinika umožňuje vyšetrenia rôznymi odbornými lekármi (neurológ, chirurg, kardiológ, stomatológ atď).

Lekárom indikovanú ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú kvalifikované odborne spôsobilé registrované všeobecné sestry v zmysle § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. Táto starostlivosť je poskytovaná podľa individuálnych ošetrovateľských plánov a vždy na základe ordinácie ošetrujúceho lekára.

Ide predovšetkým o tieto výkony:

  • odber biologického materiálu, eventuálne orientačné vyšetrenie biologického materiálu,
  • aplikácia liečebnej terapie – podávanie liekov per os alebo dohľad nad jeho podávaním, aplikácia liekov intramuskulárne, subkutánne, kožou alebo sondou,
  • aplikácia inhalačnej liečebnej terapie,
  • starostlivosť o rôzne druhy rán,
  • starostlivosť o permanentný katéter a zavádzanie permanentného katétra u žien,
  • starostlivosť o PEG,
  • monitoring fyziologických funkcií (TK, P, O2),
  • starostlivosť o stómie,
  • aplikácia inzulínu a monitoring glykémií prostredníctvom glykemických profilov.

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na zlepšenie alebo udržanie maximálne možnej sebestačnosti / sebaobsluhy klienta, na základe jeho slobodnej voľby, pri rešpektovaní jeho želaní, potrieb a súkromia. Personál sa neustále vzdeláva tak, aby pracoval na vysokej odbornej úrovni, s cieľom zlepšenia kvality života našich klientov. Na zaistenie bezpečnosti sa podieľa, okrem iného aj signalizačný systém sestra-klient, ktorý umožňuje privolať sestru v prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu klienta.

Opatrovateľská starostlivosť je zameraná na uspokojenie potrieb klientov (od základných, až po potrebu sebarealizácie) a je poskytovaná nepretržite 24- hodín, odborne spôsobilým personálom.

Opatrovateľská starostlivosť

O nás

Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná  sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa,  dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.