Menu
Zariadenie pre seniorov Seniorvital

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti je  poskytovaná na základe individuálnych predpokladov klienta v zmysle rozhodnutia, resp. posudku o odkázanosti klienta na sociálnu službu, a to pri  úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a sociálnych aktivitách.   Pomoc pri odkázanosti je zabezpečovaná odbornými zamestnancami za splnenia personálnych, prevádzkových a procedurálnych podmienok v zmysle prílohy  č. 2  zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

O nás

Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná  sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa,  dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.