Domov

ROZHODNUTIE RIADITEĽA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENIORVITAL, n.o., O REŽIMOVÝCH OPATRENIACH PLATNÝCH OD 11.04.2022
 
Tieto režimové opatrenia upravujú:
A ) Návštevy rodinných príslušníkov, resp. blízkej osoby klientov v zariadení
B ) Odchod klientov mimo zariadenie
C ) Odchod klientov k blízkej osobe
 
A ) Návštevy rodinných príslušníkov, resp. blízkej osoby klientov v zariadení
– Návštevy sú umožnené počas pracovných dní a víkendu v čase od 10:00 h do 11:00 h a popoludní od 14:00 h do 16:00 h. Naďalej je potrebné termín návštevy nahlásiť na recepcii, na tel. čísle 051-7761464 alebo 051-7761465.
– Maximálny počet návštevníkov k jednému prijímateľovi sú 4 osoby (vrátane detí).
– Návštevy sú v režime ZÁKLAD.
– Návštevy prebiehajú v priestoroch na to určených.
 
B ) Odchod klientov mimo zariadenie
– Odchod klientov mimo zariadenie a areál je potrebné oznámiť na recepcii, nepodlieha schvaľovaniu riaditeľa.
 
C) Odchod klientov k blízkej osobe
Pri opustení zariadenia klientom platí:
– Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len prijímateľ) môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb za účelom dovolenky.
– Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa (bez nutnosti izolácie).
– Každý prijímateľ po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave svojom a osôb, s ktorými bol v styku.
 
Plánovaný pobyt doma je potrebné nahlásiť deň vopred do 10:00 h, po tomto termíne odchod bude umožnený, ale bez možnosti odhlásenia zo stravy.
 
PaedDr. PhDr. Jaroslav Suchý, MBA
riaditeľ- manažér
 

 

 

Ďakujeme spoločnosti DM drogerie za sponzorský dar pri príležitosti Vianočných sviatkov – sprchovacie gély pre klientov nášho zariadenia, ktoré im boli odovzdané vo Vianočnom balíčku.

 

ÚVOD

Staroba, jeseň života, sénium, či akokoľvek to nazveme prichádza ticho, nepozorovane, ale prichádza určite. Starneme všetci, niektoré teórie extrémne  hovoria o začiatku starnutia už v okamihu narodenia. V práci s cieľovou skupinou, ktorou sú v našom zariadení seniori, sa dennodenne presviedčame, že táto fáza ľudského života je zložitá, ale jedinečná a neopakovateľná situácia, v ktorej sa nachádza jedinečný a neopakovateľný človek. Sprevádzať seniora touto etapou života je ľudsky i odborne náročné, napriek tomu je našim cieľom zabezpečiť pre klientov kvalitný a plnohodnotný život zohľadňujúc aspekty a potreby staršieho človeka.

Vážení návštevníci, predstavujeme Vám našu internetovú stránku so všetkými informáciami potrebnými na riešenie nepriaznivej situácie Vás, Vášho príbuzného, či blízkeho človeka.

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE:

Názov organizácie: Seniorvital, n.o.

Adresa: Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov

 Právna forma: nezisková organizácia

Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Kapacita zariadenia: 124 miest

Krízový plán v súvislosti s povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) je zverejnený v časti Povinne zverejňované informácie.