Domov

Staroba, jeseň života, sénium, či akokoľvek to nazveme prichádza ticho, nepozorovane, ale prichádza určite. Starneme všetci, niektoré teórie extrémne  hovoria o začiatku starnutia už v okamihu narodenia. V práci s cieľovou skupinou, ktorou sú v našom zariadení seniori, sa dennodenne presviedčame, že táto fáza ľudského života je zložitá, ale jedinečná a neopakovateľná situácia, v ktorej sa nachádza jedinečný a neopakovateľný človek. Sprevádzať seniora touto etapou života je ľudsky i odborne náročné, napriek tomu je našim cieľom zabezpečiť pre klientov kvalitný a plnohodnotný život zohľadňujúc aspekty a potreby staršieho človeka.

Vážení návštevníci, predstavujeme Vám našu internetovú stránku so všetkými informáciami potrebnými na riešenie nepriaznivej situácie Vás, Vášho príbuzného, či blízkeho človeka.

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE:

Názov organizácie: Seniorvital, n.o.

Adresa: Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov

 Právna forma: nezisková organizácia

Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Kapacita zariadenia: 124 miest

 
V rámci programu „Výzva Predsedu PSK – 3.2 – SOCIÁLNE SLUŽBY – bežné (neinvestičné) výdavky“ bola nášmu zariadeniu schválená dotácia na nákup evakuačných podložiek pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. Podložky sú uložené pod matracom imobilných klientov a sú tak nepretržite pripravené pre prípadnú potrebu evakuácie.
Žiadateľ: Seniorvital, n.o. ( 37887581 )
Názov akcie Zvýšenie bezpečnosti PSS v zariadeniach sociálnych služieb
Termín 1.1.2022 – 31.10.2022
Miesto Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov
 
 
ROZHODNUTIE RIADITEĽA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENIORVITAL, n.o., O REŽIMOVÝCH OPATRENIACH PLATNÝCH OD 11.04.2022
 
Tieto režimové opatrenia upravujú:
A ) Návštevy rodinných príslušníkov, resp. blízkej osoby klientov v zariadení
B ) Odchod klientov mimo zariadenie
C ) Odchod klientov k blízkej osobe
 
A ) Návštevy rodinných príslušníkov, resp. blízkej osoby klientov v zariadení
– Návštevy sú umožnené počas pracovných dní a víkendu v čase od 10:00 h do 11:00 h a popoludní od 14:00 h do 16:00 h. Naďalej je potrebné termín návštevy nahlásiť na recepcii, na tel. čísle 051-7761464 alebo 051-7761465.
– Maximálny počet návštevníkov k jednému prijímateľovi sú 4 osoby (vrátane detí).
– Návštevy sú v režime ZÁKLAD.
– Návštevy prebiehajú v priestoroch na to určených.
 
B ) Odchod klientov mimo zariadenie
– Odchod klientov mimo zariadenie a areál je potrebné oznámiť na recepcii, nepodlieha schvaľovaniu riaditeľa.
 
C) Odchod klientov k blízkej osobe
Pri opustení zariadenia klientom platí:
– Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len prijímateľ) môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb za účelom dovolenky.
– Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa (bez nutnosti izolácie).
– Každý prijímateľ po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave svojom a osôb, s ktorými bol v styku.
 
Plánovaný pobyt doma je potrebné nahlásiť deň vopred do 10:00 h, po tomto termíne odchod bude umožnený, ale bez možnosti odhlásenia zo stravy.
 
PaedDr. PhDr. Jaroslav Suchý, MBA
riaditeľ- manažér
 

Krízový plán v súvislosti s povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) je zverejnený v časti Povinne zverejňované informácie.