Seniorvital, n.o. - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov

V prípade záujmu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby zariadenie pre seniorov je potrebné podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade  v mieste trvalého bydliska. Príslušná obec vykoná posúdenie žiadateľa a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia záujemca podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • vyhlásenie o majetku s úradne overeným podpisom
  • žiadosť obce/mesta o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby