Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť v ZPS poskytuje praktický lekár pre dospelých na základe „Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. Do zariadenia prichádza aj psychiater a kožný lekár.  Blízka poliklinika umožňuje vyšetrenia rôznymi odbornými lekármi (neurológ, chirurg, kardiológ, stomatológ atď).

Lekárom indikovanú ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú kvalifikované odborne spôsobilé registrované všeobecné sestry v zmysle § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. Táto starostlivosť je poskytovaná podľa individuálnych ošetrovateľských plánov a vždy na základe ordinácie ošetrujúceho lekára.

Ide predovšetkým o tieto výkony:

  • odber biologického materiálu, eventuálne orientačné vyšetrenie biologického materiálu,
  • aplikácia liečebnej terapie – podávanie liekov per os alebo dohľad nad jeho podávaním, aplikácia liekov intramuskulárne, subkutánne, kožou alebo sondou,
  • aplikácia inhalačnej liečebnej terapie,
  • starostlivosť o rôzne druhy rán,
  • starostlivosť o permanentný katéter a zavádzanie permanentného katétra u žien,
  • starostlivosť o PEG,
  • monitoring fyziologických funkcií (TK, P, O2),
  • starostlivosť o stómie,
  • aplikácia inzulínu a monitoring glykémií prostredníctvom glykemických profilov.

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na zlepšenie alebo udržanie maximálne možnej sebestačnosti / sebaobsluhy klienta, na základe jeho slobodnej voľby, pri rešpektovaní jeho želaní, potrieb a súkromia. Personál sa neustále vzdeláva tak, aby pracoval na vysokej odbornej úrovni, s cieľom zlepšenia kvality života našich klientov. Na zaistenie bezpečnosti sa podieľa, okrem iného aj signalizačný systém sestra-klient, ktorý umožňuje privolať sestru v prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu klienta.

Opatrovateľská starostlivosť je zameraná na uspokojenie potrieb klientov (od základných, až po potrebu sebarealizácie) a je poskytovaná nepretržite 24- hodín, odborne spôsobilým personálom.