Sociálne služby

 Zariadenie Seniorvital n. o. poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Klientom je poskytovaná pobytová sociálna služba zariadenie pre seniorov.

Prijímateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov je fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov

V prípade záujmu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby zariadenie pre seniorov je potrebné podať písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade  v mieste trvalého bydliska. Príslušná obec vykoná posúdenie žiadateľa a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia záujemca podá Žiadosť o uzatvorenie zmluvy u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby. K žiadosti je potrebné priložiť:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia o výške dôchodku
 • vyhlásenie o majetku s úradne overeným podpisom
 • žiadosť obce/mesta o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Pri nástupe do zariadenia požadujeme:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenia
 • preukaz poistenia ZŤP – ak ste jeho držiteľom
 • výsledky kultivačného vyšetrenia z hrdla, nosa, recta, nie staršie ako  2 týždne
 • popis RTG pľúc, nie starší ako rok
 • zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a dokladov
 • zdravotnú dokumentáciu