Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je  činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Sociálna rehabilitácia je realizovaná v zmysle individuálnych potrieb a schopností prijímateľov sociálnej služby na základe plánov sociálnej rehabilitácie.