Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti je  poskytovaná na základe individuálnych predpokladov klienta v zmysle rozhodnutia, resp. posudku o odkázanosti klienta na sociálnu službu, a to pri  úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a sociálnych aktivitách.   Pomoc pri odkázanosti je zabezpečovaná odbornými zamestnancami za splnenia personálnych, prevádzkových a procedurálnych podmienok v zmysle prílohy  č. 2  zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.