Ďalšie služby

Úschova cenných vecí je realizovaná na základe zmlúv o úschove cenných.

Klientom je ponúkaná možnosť záujmovej činnosti vykonávaním rôznych druhov aktivít, ako je výroba dekoračných a darčekových predmetov.  Súčasťou záujmovej činnosti je terapia s využitím prvkov muzikoterapie, biblioterapie a socioterapia. Na základe polročných a týždenných plánov spoločenských, kultúrnych a športových akcií sú usporiadané rôzne aktivity na podporu sociability klientov, adaptácie, spoločenskej aktivity, podporu emocionálnej stability a vytváranie sociálnych kontaktov, vždy zohľadňujúc individualitu prijímateľa sociálnej služby.

Duchovná služba je zabezpečovaná v novozriadenej kaplnke slúžením sv. omší 2 x do týždňa, sv. spoveďou a rôznymi pobožnosťami.

Poskytovanie ošetrovateľskej  starostlivosti je vykonávané zdravotnými sestrami v zmysle § 22 zákona č. 448/2008 Z.z.

Opatrovateľkú starostlivosť poskytuje nepretržite odborný personál.

Osobné vybavenie je poskytované všetkým klientom pobytovej služby. Jeho súčasťou je výbava lôžka paplónom a vankúšom, posteľnou bielizňou, dekou a uterákmi.